Tài liệu nhạc cụ và thiết bị âm thanh gồm các tài liệu học tập, kỹ thuật chọn lựa và hướng dẫn sử dụng nhạc cụ.