Micro hội nghị

Micro hội nghị sử dụng cho hội trường, ghế chủ tọa, ghế tọa đàm sản phẩm cao cấp, phân phối tại Việt Hoàng Phong.